Wybierz oddział

Historia

Historia powstania Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Sportowego dla Osób Upośledzonych Umysłowo
„Olimpiady Specjalne Polska – Małopolskie”


Początek ruchu Olimpiad Specjalnych w Krakowie datuje się od 1985 roku, kiedy to z inicjatywy Ministerstwa Oświaty i Wychowania oraz Krakowskiego Kuratorium Oświaty patronat nad organizacją zawodów – Spartakiad Specjalnych w ramach Olimpiad Specjalnych przejęło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W tym okresie „sportowcy specjalni” z Krakowa wzięli udział w Belgijskiej Olimpiadzie Specjalnej (1988 rok) oraz w Europejskiej Olimpiadzie Specjalnej w Glasgow (1990 rok). Uczestniczyli także bardzo licznie w zawodach rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Były to:

  • I Letnia Ogólnopolska Olimpiada Specjalna w Warszawie (14 marzec 1987 rok), II Letnia Ogólnopolska Olimpiada Specjalna w Warszawie (6-7 maj 1993 rok),
  • Zimowa Ogólnopolska Olimpiada Specjalna w Nowym Targu (26-28 luty 1988 rok),
  • II Zimowa Ogólnopolska Olimpiada Specjalna w Zakopanem (26-28 luty 1992 rok).

W latach 1985-1992 działalność na rzecz sportu osób niepełnosprawnych intelektualnie odbywała się w Krakowie bez struktur organizacyjnych. W 1992 roku na Konferencji Szkolnictwa Specjalnego doszło do spotkania dyrektora Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 150 z ulicy Dygasińskiego 25 w Krakowie, pani mgr Marii Orkisz z panem dr Mariuszem Damentko, ówczesnym dyrektorem do spraw sportu Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Sportowego dla Osób Upośledzonych Umysłowo „Olimpiady Specjalne-Polska”. Zwrócił się z prośbą do pani dyrektor o pomoc w nawiązaniu kontaktów ze środowiskiem nauczycieli wychowania fizycznego szkolnictwa specjalnego na terenie Krakowa, w celu podjęcia czynności powołania wojewódzkiego oddziału tego stowarzyszenia.

Do spotkania informacyjno – organizacyjnego doszło pod koniec 1992 roku. Zawiązał się wtedy Komitet Założycielski Wojewódzkiego Oddziału, który zapraszał przedstawicieli placówek kształcenia specjalnego na spotkania organizacyjne. Jedno z nich odbyło się dnia 14 stycznia 1993 roku w Specjalnej Szkole Podstawowej nr 79 w Krakowie przy ulicy Ptaszyckiego. Do pracy włączyło się wiele osób, między innymi Kurator Oświaty w Krakowie mgr Jerzy Lackowski, który wystosował do instytucji i urzędów stosowne pismo z prośbą o pomoc oraz współdziałanie w założeniu Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne-Polska.

Zebranie Założycielsko-Wyborcze Wojewódzkiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Sportowego dla Osób Upośledzonych Umysłowo „Olimpiady Specjalne-Polska w Krakowie – któremu przewodniczył mgr Roman Ficek, ówczesny wizytator placówek kształcenia specjalnego – odbyło się dnia 3 kwietnia 1993 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, przy ulicy Zamojskiego 100. Wzięło w nim udział 34 przedstawicieli placówek zajmujących się dziećmi specjalnej troski, którzy złożyli pisemną deklarację przystąpienia do tworzącego się stowarzyszenia.

Od tego momentu stowarzyszenie zaczęło śmiało „wrastać” w pejzaż Krakowa. W 1993 roku Oddział Krakowski zrzeszał 12 sekcji, zorganizował trzy imprezy sportowe rangi wojewódzkiej oraz wysłał reprezentację naszego miasta na IV Ogólnopolską Letnią Olimpiadę Specjalną w Warszawie.

Oprócz działalności sportowej Oddział Krakowski organizował także inne imprezy towarzyszące ruchowi Special Olympics. Między innymi był to Policyjny Bieg z Pochodnią (Torch Run), który posiada swoją tradycję od 1993 roku. Jego celem jest krzewienie idei Olimpiad Specjalnych. Towarzyszą mu zawsze imprezy sportowe i kulturalne, wystawy artystyczne prac osób z obniżonym potencjałem intelektualnym oraz wystawy fotograficzne.

Co roku – od 1993 Stowarzyszenie organizowało kilka imprez sportowych, w których uczestniczyło – w zależności od dyscypliny – od 20 do 450 zawodników z placówek kształcenia specjalnego (Szkoły Życia, Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej. Od 1994 roku Wojewódzkim Mityngom Lekkoatletycznym towarzyszy konkurs plastyczny pt. „Jestem na Olimpiadzie”, którego celem jest propagowanie poprzez twórczość plastyczną idei sportu wśród dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Oddziałowi Krakowskiemu w przygotowywaniu i przeprowadzaniu zawodów rangi wojewódzkiej od 1993 roku pomagali między innymi wolontariusze z: Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Policji, Krakowskiego Okręgu Wojskowego oraz wiele innych instytucji i urzędów.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.